bnr_pdstr0

Ogólne warunki zakupów krajowych

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów Krajowych, zwane w dalej OWZK, znajdują zastosowanie do wszystkich umów, zwanych dalej Umowami, na podstawie których Jakub Bomba, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Bomba–Vegfruit, NIP 6821772824, REGON 364575974, zwany dalej VEGFRUIT, nabywa od osób trzecich, zwanych dalej SPRZEDAWCĄ, płody rolne (warzywa i owoce), zwane dalej łącznie TOWARAMI, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 2. Niniejsze OWZK stanowią integralną część każdej Umowy. Ich treść w postaci elektronicznej jest udostępniana SPRZEDAWCY przez zawarciem Umowy oraz jest stale dostępna na stronie internetowej www.vegfruit.pl/OWZK, a niezapoznanie się z OWZK przez SPRZEDAWCĘ nie zwalnia SPRZEDAWCY z przestrzegania postanowień OWZK. Zmiana lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWZK może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą VEGFRUIT.
   

 3. VEGFRUIT zawiera Umowy przede wszystkim w formie dokumentowej w postaci elektronicznej (pkt 13). Zawarcie Umowy następuje poprzez i z chwilą potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ zamówienia złożonego przez VEGFRUIT. Zawarcie Umowy może także nastąpić poprzez i z chwilą uzgodnienia rodzaju, ilości i ceny TOWARÓW albo poprzez przystąpienie przez SPRZEDAWCĘ do wykonywania zamówienia VEGFRUIT. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWZK a treścią Umowy, w zakresie niezgodności zastosowanie mają postanowienia Umowy.  

 4. Zamówienie będzie skuteczne, jeżeli zawiera co najmniej:,

  • rodzaj TOWARÓW,
  • ilość TOWARÓW,
  • ceny jednostkowe TOWARÓW.

  Zamówienie może także w szczególności określić ilość i wielkość partii, w jakich TOWARY mają zostać dostarczone/wydane, oraz terminy dostarczenia/wydania partii. VEGFRUIT może w zamówieniu określić cechy handlowe TOWARÓW takie jak wielkość, kolor lub kształt, a w takim przypadku Strony mogą ustalić, że TOWARY niespełniające wymagań będą stanowiły odpad w rozumieniu
  pkt. 6 OWZK.  

 5. Jeżeli zamówienie zawiera ceny jednostkowe TOWARÓW inne niż wynikające z cennika lub oferty SPRZEDAWCY, zamówienie stanowi wówczas ofertę VEGFRUIT, którą VEGFRUIT pozostaje związany przez 7 dni, jeżeli w treści zamówienia-oferty nie określił inaczej.  

 6. W przypadku sprzedaży TOWARÓW nieoczyszczonych lub niesortowanych Strony mogą uzgodnić część masy/ilości TOWARÓW, która będzie stanowić odpad powstały w wyniku czyszczenia lub sortowania TOWARÓW, taki jak zbędne, zepsute lub brudne liście (naci), łodygi lub korzenie. W braku uzgodnienia wielkości odpadu lub w przypadku, gdy faktyczna ilość odpadu przekracza uzgodnioną przez Strony wielkość odpadu o co najmniej 50%, VEGFRUIT samodzielnie określa faktyczną ilość odpadu po oczyszczeniu i sortowaniu TOWARÓW. Ilość odpadu będzie każdorazowo odliczana od ceny TOWARÓW, a VEGFRUIT zutylizuje odpad, jeśli Strony nie uzgodniły inaczej.  

 7. Miejscem spełnienia świadczenia SPRZEDAWCY jest każdorazowo zakład VEGFRUIT, w którym TOWARY podlegają badaniu przez VEGFRUIT zgodnie z postanowieniami OWZK, niezależnie od sposobu dostarczenia TOWARÓW do tego zakładu, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce wydania TOWARÓW. Jeżeli TOWARY sprzedane jedną Umową wydawane są w różnych miejscach, za miejsce spełnienia świadczenia SPRZEDAWCY będzie uważany zakład VEGFRUIT, jeśli jakakolwiek część TOWARÓW będzie tam wydawana, a w innym przypadku miejsce wydania największej części TOWARÓW.  

 8. Z zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej, wydanie TOWARÓW przez SPRZEDAWCĘ następuje w zakładzie VEGFRUIT w Biórkowie Małym nr 70 w gminie Koniusza (32-104). SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność za TOWARY do chwili faktycznego ich wydania VEGFRUIT w miejscu wydania, z zastrzeżeniem, że jeżeli TOWARY do miejsca wydania dostarcza VEGFRUIT lub podmiot działający na zlecenie i koszt VEGFRUIT, to SPRZEDAWCA nie ponosi ryzyka ich utraty w transporcie. Jeżeli TOWARY do miejsca wydania dostarcza VEGFRUIT lub podmiot działający na zlecenie i na koszt VEGFRUIT, to dostarczenie następuje na rachunek SPRZEDAWCY (tzn. VEGFRUIT lub podmiot działający na zlecenie VEGFRUIT wykonuje zobowiązanie SPRZEDAWCY za niego) a wydanie TOWARÓW także w takim przypadku następuje w miejscu wydania. Podmiot dostarczający TOWARY do miejsca wydania na zlecenie VEGFRUIT, w tym także pracownik/ współpracownik VEGFRUIT, nie jest upoważniony do badania jakości TOWARÓW przekazywanych przez SPRZEDAWCĘ do transportu i potwierdza wyłącznie ilość zbiorczych opakowań lub masę TOWARÓW. W przypadku braku możliwości zważenia przekazywanych TOWARÓW lub zliczenia ich opakowań/ilości przy udziale VEGFRUIT lub podmiotu działającego na jego zlecenie, potwierdzenie dotyczy tylko tego, że SPRZEDAWCA zadeklarował masę lub ilość przekazywanych TOWARÓW.  

 9. VEGFRUIT potwierdza przyjęcie TOWARÓW w miejscu wydania w dniu ich dostarczenia a następnie zobowiązany jest do badania ilości i jakości TOWARÓW. Jeżeli VEGFRUIT ujawni ilość TOWARÓW niespełniającą warunków Umowy większą niż 30%, ma prawo bez dalszego czyszczenia, sortowania i badania zgłosić reklamację całej partii TOWARÓW obciążając SPRZEDAWCĘ kosztami czyszczenia i sortowania zgodnie z pkt. 11. Za zgodą Stron VEGFRUIT może przeprowadzić czyszczenie i sortowanie oraz badanie pozostałej części partii TOWARÓW na koszt SPRZEDAWCY, po zapłacie przez SPRZEDAWCĘ 100% szacowanych kosztów czyszczenia i sortowania w formie zaliczki.  

 10. VEGFRUIT przeprowadza badanie TOWARÓW, od ich dostarczenia do miejsca wydania: 1. do 3 dni roboczych – jeżeli partia TOWARÓW nie przekracza masy 5.000,00 kg; 2. do 5 dni roboczych – jeżeli partia TOWARÓW przekracza masę 5.000,00 kg.

  Po zakończeniu badania VEGFRUIT potwierdza SPRZEDAWCY ilość TOWARÓW spełniających warunki Umowy i ilość odpadu. Do 2 dni roboczych od zakończenia badania TOWARÓW VEGFRUIT ma prawo zgłosić reklamację TOWARÓW posiadających wady.  

 11. Zgłoszenie reklamacji jakości lub ilości TOWARÓW SPRZEDAWCA jest zobowiązany rozpatrzyć niezwłocznie, nie dalej niż do 2 dni od zgłoszenia a VEGFRUIT jest zobowiązany udostępnić SPRZEDAWCY TOWARY w tym terminie w swoim zakładzie lub innym miejscu badania TOWARÓW. Brak uzasadnionej i udokumentowanej odmowy przyjęcia reklamacji w ww. terminie jest równoznaczny z przyjęciem reklamacji VEGFRUIT. W każdym przypadku zwrotu TOWARÓW SPRZEDAWCA zobowiązany jest odebrać TOWARY z zakładu VEGFRUIT w terminie wyznaczonym przez VEGFRUIT, nie krótszym niż 2 dni. W przypadku nieodebrania TOWARÓW VEGFRUIT ma prawo TOWARY odesłać do SPRZEDAWCY na jego koszt i ryzyko, sprzedać TOWARY albo je zutylizować na koszt SPRZEDAWCY, według swojego wyboru, uwzględniając zgodnie z własnym uznaniem stan TOWARÓW. Art. 561 § 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

  W przypadku zgłoszenia reklamacji VEGFRUIT ma prawo żądać jako odszkodowania zwrotu poniesionych kosztów czyszczenia i sortowania TOWARÓW według cennika stanowiącego załącznik do OWZK, jeżeli wady dotyczą więcej niż 20% TOWARÓW i ujawniły się dopiero po oczyszczeniu i przesortowaniu TOWARÓW. Jeżeli Strony nie ustaliły, że TOWARY niespełniające handlowych wymagań VEGFRUIT takich jak wielkość, kolor lub kształt, stanowią odpad (pkt 4), to takie TOWARY uznawane będą za wadliwe.

  Zobacz cennik

 12. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest potwierdzenie ilości TOWARÓW przez VEGFRUIT po ich badaniu w zakładzie VEGFRUIT, z uwzględnieniem odpadów i TOWARU niedochowującego wymagań jakości handlowej. Jeżeli Strony uzgodniły inne zasady wystawienia faktury/rachunku i SPRZEDAWCA wystawił fakturę/rachunek przed zakończeniem badania TOWARÓW, to niezwłocznie po poinformowaniu przez VEGFRUIT o wyniku badania TOWARÓW w razie potrzeby SPRZEDAWCA wystawi zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednią korektę. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, termin zapłaty za TOWARY wynosi 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego VEGFRUIT. VEGFRUIT w każdym przypadku ma prawo zatrzymania zapłaty do czasu zakończenia badania TOWARÓW albo zakończenia wszystkich czynności związanych z reklamacją wadliwych TOWARÓW.  

 13. We wszelkich sprawach związanych z Umową Strony będą się komunikować za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub wiadomości elektronicznych w komunikatorach internetowych (takich jak WhatApp, Messenger, Google Hangouts itp.), jeżeli udostępniły sobie wzajemnie odpowiednie identyfikatory; tymi samymi kanałami Strony mogą także wymieniać skany podpisanych dokumentów. VEGFRUIT wykorzystuje do komunikacji w sprawach Umowy adres poczty elektronicznej biuro@vegfruit.pl lub inne adresy z domeny vegfruit.pl oraz numery telefonów: +48 795 277 131, +48 603 852 926, +48 12 386 97 62. Wszelkie ustalenia telefoniczne lub ustne zostaną niezwłocznie potwierdzone w jeden z ww. sposobów. Jeżeli druga Strona niezwłocznie zaprzeczy prawdziwości potwierdzenia ustaleń telefonicznych lub ustnych, wówczas ustalenia takie nie obowiązują a zastosowanie znajdują postanowienia OWZK. Powyższe stosuje się także odpowiednio do zamówień.  

 14. Każda Umowa i wynikające z niej lub związane z nią stosunki prawne podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszymi OWZK mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności VEGFRUIT ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

ZAPISZ

vegfruit
Biórków Mały 70
32-104 Koniusza
Magazyn
Karwin 78
32-104 Koniusza
Agencja Digital : hauerpower
Strona internetowa vegfruit.pl
polityka - pliki cookies


Good Agricultural Practices / Dobre Praktyki Rolnicze